Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Tietosuojaseloste

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme ja palveluntuottajiemme tiedot.

Selosteessa kerromme:

 • Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
 • Mitä tietoja keräämme
 • Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää
 • Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme
 • Kuinka kauan säilytämme tiedot
 • Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin
 • Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Erauspojantie 3

93600 Kuusamo

puh. 020 741 4900

Y-tunnus: FI0186403-8

Tietosuojavastaava:

Merja Kemppainen, talous- ja hallintopäällikkö

puh. 020 741 4905

merja.kemppainen@kuusamonevo.fi

Mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen ne keräämme

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan keräämät henkilötiedot voidaan jaotelle seuraavasti:

 • Asiakkuuteen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sopimusten sekä luottokelpoisuuden tarkistuksen yhteydessä henkilötunnus.
 • Kaukolämmön ja veden kulutukseen ja laskutukseen liittyvät tiedot
 • Omitustiedot kuten osuusmaksu ja liittymismaksu
 • Verkkosivujemme ja chat-palvelun käyttöön liittyvät tiedot kuten eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste.

Keräämme tiedot pääosin suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse lomakkeen, verkkolomakkeen, puhelimen, sähköpostin tai chat-keskustelun välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle.

Kaukolämmön kulutukseen liittyvä tieto kerätään pääosin automaattisesti kiinteistöön sijoitetun kaukolämpömittarin avulla.

Verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.

Chat-palvelussa käyty keskustelu tallennetaan ja säilytetään määräajan, jotta voidaan turvata asiakkaan ja asiakaspalvelun mahdollisuudet tarkistaa käydyn keskustelun laatu jälkikäteen.

Chat-palvelun rekisteriin kerätään seuraavat tiedot keskusteluista:

   • keskustelun sisältö
   • ajankohta
   • kävijän ip-osoite, lähdesivu, operaattori, maa- ja kaupunkitieto, selain ja käyttöjärjestelmä

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää

Tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa, kuten esimerkiksi yhteys- ja laskutustietojen muutoksissa sekä laskutustiedusteluissa, voi ottaa yhteyttä Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan asiakaspalveluun. Laajemmissa tietopyynnöissä voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan. Oikeuksia on pääsääntöisesti mahdollista käyttää kerran kalenterivuodessa maksuttomasti. Jos pyyntöjä tulee yhdeltä henkilöltä enemmän kuin kerran kalenterivuodessa, pyyntöihin lisätään pyynnön laajuudesta riippuva hallinnollinen kustannus, josta saa arvion etukäteen.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
 • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan talous- ja hallintopäällikköön.

Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

Sopimukseen täytäntöön paneminen

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

Lakisääteinen velvoite

Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkejä näistä ovat mm. kirjanpitolainsäädäntö ja osuuskuntalaki.

Suostumus

 Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi.

Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.

Chat-asiakaspalvelun rekisteri sisältää Evon chat-palvelussa asioineet asiakkaat sekä näitä asiakkaita chat-palvelussa palvelleet Evon asiakasneuvojat. Chatin kautta asiointi ei vaadi rekisteröitymistä ja perustuu vapaaehtoisuuteen.  

Oikeutettu etu

Oikeutettuun etuun perustuen teemme kameravalvontaa ja muita suojaustoimia rikosten ja henkilötietoihin kohdistuvien petosten ennaltaehkäisyyn. Olemme tehneet tasapainotestin oikeutetun edun käyttämisestä henkilötietojen käsittelyn perusteena, minkä tuloksena todettiin, ettei se aiheuta kohtuuttomia seurauksia rekisteröidylle. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä koska tahansa. Lisätietoja tasapainotestistä on saatavissa asiakaspalvelustamme.

Kuinka kauan säilytämme tiedot

Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan ja vuoden sopimuksen päättymisestä mahdollisten valitusten tai korjauspyyntöjen käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaki ja osuuskuntalaki, toisin vaadita.

Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 14 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Luovutamme henkilötietoja toteuttaaksemme sopimusten mukaiset ja lakisääteiset velvoitteemme. Tietojen luovutuksia tehdään seuraavasti:

 • Luovutamme tietojamme alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella, esim. metsuri- ja kaivinkonetyöt. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme lainsäädännössä vaaditut suojausvelvoitteet yksityisyytesi varmistamiseksi.
 • Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi tai valtakirjalla.

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta ei säännönmukaisesti kerää esimerkiksi henkilökohtaiseen yksityiselämään kuuluvia tietoja, mutta aiempien riskikartoitusten perusteella rekisteröidyt voivat itse luovuttaa henkilökohtaisiakin tietoja lisätiedoiksi esimerkiksi henkilökohtaiset puhelinnumerot, kotiosoitteet, matkasuunnitelmat, lomatiedot.

Tämä ei nykyisellä suojaustasolla aiheuta riskejä rekisteröidyn oikeuksille tai vapauksille, mutta rekisteröidyn on syytä olla tietoinen tästä riskistä.

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan turvallisuustoimen päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tietosuojaan liittyviä käytäntöjämme saatetaan päivittää ja muutokset julkaistaan tällä sivulla.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos kokee, ettei henkilötietoja käsitellä asianmukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi