Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Osallistu asiakastyytyväisyyden tutkimukseen!

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toiminnan laatutekijöitä kartoitetaan asiakastyytyväisyyden tutkimuksella. Toivomme, että vastaat lyhyeen kyselyyn ja autat meitä kehittämään toimintaamme.

Kyselyyn pääset vastaamaan täällä.

Vastaa kyselyyn 15.11.2023 mennessä, kyselyyn vastanneiden  ja yhteystiedon jättäneiden kesken arvotaan noin 300€ arvoinen Bluetooth-kaiutin!

EVOn asiakaslehti on ilmestynyt!

Lehdessä asiaa mm.:

 • Mitä kuuluu päivystäjän työpäivään?
 • Pellettilaitoksesta lisää lämpöä
 • EVO tutkii ja kehittää
 • EWebillä säästöä laskuihin
 • EVOn strategiapäivitys

Klikkaa kuvaa ja lue lehti:

Tavoitteena tehdä lietteestä laatutuote

Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja monenlaisiin haasteisiin kuten omavaraisuuden parantamiseen, kierrätysasteen nostoon sekä ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Kiertotalouden periaatteen mukaisesti materiaali kiertää eikä niin sanottuja neitseellisiä raaka-aineita tarvita enää niin paljoa luonnosta. Esimerkiksi muovien ja muiden hyödyntämiskelpoisten jätteiden kierrätys takaisin materiaaleiksi on jo tuttua puuhaa, mutta kiertotalous koskettaa myös maa- ja metsätaloutta ja varsinkin niissä tarvittavia ravinteita.  

Kansallisen ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tavoitteena on edistää muun muassa lannan ja puhdistamolietteen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämiä ravinteita talteen ja jatkojalostetuksi esimerkiksi orgaanisiksi lannoitevalmisteiksi. Tämän lisäksi kiertotaloutta ja ravinteiden kierrätystä pyritään edistämään monin eri tavoin Suomen kestävän kasvun ohjelmassa. 

Jäteveden puhdistamon lietteen ravinteet kiertoon (LieRaKi) -hanke on selvittänyt jätevedenpuhdistamolietteiden ravinteiden saattamista takaisin kiertoon useiden erilaisten tutkimusten myötä vuosien 2022 ja 2023 aikana. Hankkeen toteuttaja, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta, on saanut hankkeelle rahoituksen yhdyskuntien ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeiden avustushausta Ympäristöministeriöltä.  

Hankkeessa on tutkittu paikallisten lietteiden sekä erilliskerätyn biojätteen mikromuovimääriä, patogeenejä sekä biokaasupotentiaaleja. Tutkimuksen kohteena on ollut myös tuhkan hyödyntäminen muun muassa lietteen hygienisoinnissa. Tutkimuksien toteutuksessa on tehty yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa. Tutkimustulokset ovat lupaavia, sillä lainsäädännön asettamat raja-arvot mm. mikromuovien määrälle alittuvat kaikissa ravinnepitoisissa jakeissa.  

Hankkeen päätavoitteena on luoda kompostimullan tilalle kiertotalouden ja vihreän kasvun strategiaan paremmin soveltuva tuote. Tässä uudessa tuotteessa olisi lietteen ravinteet paremmin tallessa ja kompostimultaan verrattuna ravinteet olisivat paremmin kohdekasvien hyödynnettävissä lannoitekäytössä. EVO tulee hyödyntämään hankkeessa tuotettua tietoa prosessiensa parantamiseen, mutta tiedot tullaan julkistamaan soveltuvilta osin tieteellisissä ja teknillisissä julkaisuissa, jotta niitä voidaan hyödyntää kansallisesti myös muiden toimijoiden puolesta.  

”Lainsäädäntö puhdistamolietteiden osalta elää vielä murroksessa. EU tasolla päivitetään yhdyskuntajätevesidirektiivi (UWWTD), joka todennäköisesti tuo tullessaan vaatimuksia ravinteiden talteenotolle sekä mahdollisesti myös energian talteenotolle. Nyt teemme tutkimusta ja kartoitamme eri vaihtoehtoja jo etupainotteisesti” toteaa Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Mika Mankinen. 

Mikäli hankkeen tavoite toteutuu ja lietteestä saadaan tuotettua joko yhtä tai useampaa ravinne- ja lannoitetuotetta, on siitä monialaisesti hyötyjä myös paikallisesti. Ravinteiden osalta paikallinen omavaraisuusaste kasvaa ja lietteiden kuljettamisesta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä päästään eroon. Tuontilannoitteiden ja -ravinteiden hinnat ovat nousseet viime vuosien aikana roimasti ja maa- ja metsätaloudella on varmasti tilausta laadukkaalle, paikalliselle ja edullisemmalle vaihtoehdolle.  

Energiatekniikka tutuksi kesätöissä  

Ketkä? 

 • Emma Orava, Milla Suortti ja Tuukka Moilanen 
 • Opiskelevat kaikki Oulun ammattikorkeakoulussa energiatekniikkaa eri vuosikursseilla 
 • Kesätöissä Kuusamon EVOlla lämmöntuotannossa 

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta työllistää tänä kesänä lämmöntuotannon puolella kolme kesätyöntekijää. Oulun ammattikorkeakoulun energiatekniikan opiskelijat Emma Orava, Milla Suortti ja Tuukka Moilanen ovat työskennelleet toukokuun alusta alkaen erilaisissa kunnossapidon ja lämpöhuollon tehtävissä. Emma päätyi työhön muutaman sattumuksen kautta, ja Millaa puolestaan Kuusamossa houkutteli kaunis luonto. Kolme vuotta energiatekniikkaa opiskellut Tuukka on kotoisin Kuusamosta, joten valinta tulla tänne kesätöihin oli helppo. 

Milla, Emma ja Tuukka huoltavat savukaasuanalysaattoria.

Kaikille kolmelle työpaikka on ensimmäinen laatuaan energia-alalla ja odotuksena oli, että he pääsisivät monipuolisesti näkemään ja tekemään käytännössä sitä, mitä kirjoista on opiskeltu. Töitä kolmikko onkin päässyt tekemään laidasta laitaan. Erityisesti mieleen on painunut “vaihtoviikko” toiselle voimalaitokselle, missä he pääsivät osallistumaan turbiinirevisioon. “Oli hienoa, että tutustumismatka järjestyi EVOn puolelta näinkin nopealla aikataululla. Turbiinirevisio ei kuulu jokavuotisiin huoltotoimiin, niin oli opettavaista päästä se näkemään”, kertoo Emma.  

Kaikki kolme uskovat, että voimalaitoksella tehdyistä työtehtävistä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Emma kertoo saaneensa hyvän käsityksen siitä, mitä työ voisi tulevaisuudessa olla, kun on laajasti saanut tehdä ja päässyt näkemään käytännön työtä. Kaikki kolme ovat muun muassa päässeet vuorollaan ajamaan lämpölaitosta. Milla jatkaa, että he ovat saaneet olla myös urakoitsijoiden mukana katselemassa, kyselemässä ja oppimassa, ja tätä kautta nähneet vielä laajemmin, minkälaista työtä energiahuollon parissa tehdään.  

“Miksi tämä ei käynnisty?”, ihmettelevät Emma ja Tuukka.

Työyhteisössä kesätyöntekijät on otettu hyvin vastaan: ”Ymmärrystä on löytynyt tällaisille nolla työkokemuksella voimalaitostyössä oleville, ei oleteta, että kaikki osataan valmiiksi, mutta sopivissa määrin vaaditaan”, sanoo Tuukka. “Ei ole kertaakaan ärsyttänyt mennä töihin, se kertoo paljon”, naurahtavat kaikki kolme. Hommia tehdään useasti porukassa jo työturvallisuuden takia, ja kaikki kolme antavat kiitosta kattavasta perehdytyksestä ja turvavarusteista huolehtimisesta. Kiitosta saa myös työilmapiiri, kaikki ovat olleet todella mukavia ja työkavereilta uskaltaa kysyä neuvoa. Milla kertoo, että oli jopa yllättävää, kuinka mukavia kaikki ovat, se kun alkuun vähän jännitti.  

Tulevaisuuden suunnitelmat kaikilla kolmella ovat vielä auki, ja Milla kertoo, että hän voisi harkita Kuusamoa työpaikkana. Tuukka lisää, että nyt rakenteilla olevalta Mäntyselän uudelta teollisuusalueelta voisi varmasti löytyä töitä myös energiatekniikan insinööreille. 

Voimalaitospäällikkö Lauri käy Emman kanssa läpi työvaiheita.  

Kuusamon EVO työllistää kesätyöntekijöitä sekä tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille. “Kesätyöntekijät ovat arvokas lisä kesäajan miehitykseen, kun lomat pyörivät vakihenkilöstön osalta. On myös hienoa, että voimme tarjota tulevaisuuden energia-alan osaajille omaa alaansa vastaavaa työkokemusta”, päättää voimalaitospäällikkö Lauri Kilpijärvi. 

Tietopaketti: asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liitetyn kiinteistön omistaja/haltija vastaa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Kaukolämpöön liitetyn kiinteistön omistaja/haltija vastaa kaukolämpölaitteistosta lämmönjakajalta eteenpäin.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden rakennus ja kunnosapito
Asiakkaan on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä omat vesi- ja viemärilaitteistonsa siten, ettei niistä aiheudu haittaa kiinteistölle, laitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Haittana pidetään esimerkiksi vuotavia viemäreitä. Kunnossapidon laiminlyönti voi johtaa veden toimituksen keskeytykseen. Osuuskunta voi myös laskuttaa asiakasta mahdollisen vuodon aikana hukkaan valuneesta vedestä. Muista siis säännöllisesti tarkastaa vesi- ja viemärilaitteistot, näin voit ehkäistä kalliit ongelmat jo etukäteen.

Vedenmittaus
Kuusamon EVO asentaa liittyjän kiinteistöön vesimittarin vedenkulutuksen toteamiseksi. Asiakas on velvollinen korvauksetta varaamaan vesimittarille viranomaisohjeiden mukaan rakennetun, laitoksen hyväksymän, lämpimän ja lattiakaivolla varustetun tilan. Asiakas on myös velvollinen huolehtimaan siitä, että tilassa voi esteettä suorittaa mittarin lukemiseen, asentamiseen, huoltoon, vaihtamiseen yms. liittyvät toimenpiteet. Vesimittarin omistaa vesilaitos, mutta liitososat, venttiilit ja telineet kiinteistön omistaja.

Vesijohdon liitoskohdan läheisyydessä sijaitsee ns. tonttijohdon sulkuventtiili, joka on myös kiinteistön vastuulla. Mikäli sulkuventtiiliä pitää sulkea tai avata, muista olla yhteydessä ensin asiakaspalveluumme. 

Lisätietoja asiakkaan velvollisuuksista löytyy yleisistä toimitusehdoista.

Muistilista:

 • Tarkkaile vesimittarin lukemaa säännöllisesti, jotta havaitset piilovuodot ajoissa. Voit käyttää apunasi EWEB-kulutusseurantaa.
 • Varmista, ettei vesimittari pääse jäätymään.
 • Huolehdi, että tonttiventtiili on näkyvillä.
 • Varmista, että padotuskorkeuden alapuoliset kellaritilat on suojattu asianmukaisesti.
 • Huolla perusvesikaivon ja kellaritilojen padotusventtiilit sekä kiinteistökohtaiset jätevesipumppaamot säännöllisesti. Padotuskorkeuden voi tarkistaa liittymissopimuksesta tai asiakaspalvelustamme.
 • Tarkista kiineistön kaivot ja varmista, että salaojat eivät ole tukkeutuneet ja ettei jätevesiviemäriin päädy sadevesiä.
 • Vaihda vuotavat hanat ja wc-pöntöt uusiin.
 • Tarkista vettä käyttävien laitteiden vesi- ja viemäriliitokset sekä muista sulkea astian- tai pyykinpesukoneiden hanat käytön jälkeen.
 • Muista viemärietiketti, älä laita pönttöön tai lavuaariin mitään ylimääräistä.
 • Puhdista lattiakaivojen ja pesualtaiden hajulukot säännöllisesti.

Kiinteistön kaukolämpölaitteiston kunnossapito

Tarkista säännöllisesti kaukolämpölaitteiston säätöventtiilit. Venttiilit voivat jumittua vähäisen käytön vuoksi esimerkiksi talven jäljiltä. Voit itse kokeilla, tuntuuko käteen lämpöeroa venttiilin molemmin puolin.

Kutsu osuuskuntakokoukseen 9.5.2023

KOKOUSKUTSU

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidetään Kuusamotalolla, Pienessä salissa (osoite Kaarlo Hännisentie 2, Kuusamo) tiistaina 9.5.2023 klo 15.00 alkaen.

Jäsenyyksien tarkistus kokouspaikalla klo 14.30–15.00.

Kokouksessa:

Esitetään

1. Hallituksen kertomus osuuskunnan toiminnasta tilikaudelta 2022

2. Tilintarkastuslausunto 1.1. – 31.12.2022 tilikauden hallinnosta ja tileistä

Päätetään

3. Tilinpäätöksen vahvistamisesta

4. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä muista toimenpiteistä, joihin hallinto ja siitä tehty tili saattavat antaa aihetta

5. Alijäämän käytöstä

6. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajienpalkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi

Valitaan

7. Hallituksen jäsenet kahden erovuoroisen jäsenen tilalle

8. Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilinpäätösasiakirjat toimintavuodelta 2022 ovat jäsenistön nähtävissä 24.4.2023-8.5.2023 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimistolla, Erauspojantie 3, klo 8.00–16.00 välisenä aikana.

Kuusamo 20.3.2023

HALLITUS

Myymme rakeistettua tuhkaa metsälannoitteeksi

Rakeistettu tuhka tukee metsän kasvua

EVO rakeistaa lämmöntuotannossa syntyvän tuhkan metsälannoitteeksi. Tuhkarakeella metsän lannoittaminen tukee metsän kasvua ja lisää metsän jalostusarvoa palauttamalla metsän kasvulle tärkeitä ravinteita maaperään.

Valmis tuhkaraesäkki painaa 1000kg ja sen hinta on 161,20 € (sis. alv. 24 %).

Metsän lannoittaminen tuhkarakeella tukee sekä metsän kasvua että kestävää kehitystä 

Tuotannossa syntyvä metsälannoite on raetta, joka liukenee maahan pitkän ajan kuluessa, arviolta noin 15 vuodessa. Metlan ja Tapion tutkimusten mukaan puuperäisellä tuhkalannoitteella puu kasvaa turvapohjaisilla metsämailla 3-6 kiintokuutiota enemmän per hehtaari per vuosi. Yksi kiintokuutio sitoo kasvaessaan 1000 kiloa hiilidioksidia.

Tuhkarakeella metsän lannoittaminen lisää siis kestävän kehityksen mukaisesti metsän jalostusarvoa ja vahvistaa sen kasvua palauttamalla metsän kasvulle tärkeitä ravinteita maaperään. 

Yhteydenotot:

Lauri Kilpijärvi 020 741 4908

Jarno Pitkänen 040 835 2361

Vesikatko 19.4.2023

Vesikatko keskiviikkona 19.4.2023 klo 10.00-14.00 välisenä aikana rikkoutuneen vesijohdon korjauksen ajan alueella:
Luomantie
Torangintaival
Torangintaus


Keskeytyksen aikana ei tule käyttövettä.
Korjaustyö tehdään mahdollisimman nopeasti.


Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: työnjohtaja Jukka Mursu puh.0400 389 048

Rukan alueella häiriö lämmönjakelussa

Muokkaus: Vika on korjattu ja lämmönjakelu toimii taas normaalisti.

Rukan alueella on havaittu häiriö lämmönjakelussa. Häiriön syytä selvitetään parhaillaan ja vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Vika vaikuttaa lämmönjakeluun, sekä lämpimän käyttöveden saantiin.